Levenstestament; wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt?

Wellicht heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren?
Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts?
Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg?
Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd?
Hoe wordt uw onderneming voortgezet?

U kunt bij uw notaris een 'levenstestament' opmaken. In uw levenstestament wijst u één of meerdere
personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op
medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om
uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

In een Levenstestament kunt u uw wensen vastleggen ten aanzien van onder meer:
uw financiën, onderneming, woning en andere onroerende zaken;
schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;
het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
de benoeming van een mentor of een bewindvoerder over uw vermogen;

Een Levenstestament is een document waarin u zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw
leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen

Wensen op medisch gebied

Hierbij gaat het om het al dan niet geven van toestemming voor het verrichten van medische
behandelingen. De bekendste is de euthanasieverklaring. Hierin kunt u bepalen, binnen de grenzen
van de wettelijke mogelijkheden, wanneer u vindt dat er sprake is van uitzichtloos lijden. U kunt ook
een 'niet-behandelverklaring' opstellen waarin u aangeeft onder welke omstandigheden u vindt dat het
leven geen zin meer heeft of voltooid is. Ook een 'behandelgebod', waarin u verklaart dat u onder alle
omstandigheden levensverlengende behandelingen wilt, behoort tot de mogelijkheden.
Wanneer u uw wensen niet vastlegt dan wordt u behandeld volgens de algemeen aanvaarde
medische inzichten. Het is een misverstand om te denken dat ouders, kinderen of zelfs uw
echtgeno(o)t(e) in dat geval naar eigen inzicht voor u de keuzes mogen maken waarvan zij menen dat
ze het beste voor u zijn.

Beheer van uw vermogen

U heeft binnen uw persoonlijke kring één of twee personen waarvan u meteen zegt dat zij goed in
staat zijn om uw vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Deze personen wijst u aan als
gevolmachtigde om uw financiële zaken te regelen. U geeft nauwgezette instructies inzake het te
voeren beheer. U vindt het bijvoorbeeld leuk om jaarlijks aan uw (klein)kinderen te schenken of u vindt
het belangrijk aan culturele of charitatieve instellingen te doneren. U instrueert uw gevolmachtigde op
welke wijze hiermee door te gaan. Voorop staat echter dat er voldoende middelen achter de hand zijn
om uw welzijn te waarborgen.

Mentorschap / bewind / curatele

Mocht het toch nodig zijn dat er een mentor, bewindvoerder of curator wordt benoemd dan bevat uw
levenstestament belangrijke informatie voor de Kantonrechter. Wie wordt er bij voorkeur benoemd (en
wie vooral niet!) en welke instructies krijgt deze persoon.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie dat de bewindvoerder door u schenkingen wil laten
doen aan uw (klein)kinderen, ter besparing van Erfbelasting te zijner tijd. Hiervoor heeft de
bewindvoerder toestemming nodig van de Kantonrechter. Wanneer er niet kan worden aangetoond
dat er door u in het verleden met enige regelmaat soortgelijke schenkingen zijn gedaan dan wordt er
in de regel geen toestemming gegeven. Wanneer u in uw levenstestament heeft aangegeven dat er
juist wel geschonken moet worden en aan wie en op welke wijze, dan biedt dit de ruimte aan de
Kantonrechter om toch toestemming te geven voor de schenkingen.

Ondernemersvolmacht

Een ondernemersvolmacht in een levenstestament kan ervoor zorgen dat uw zaken altijd door kunnen gaan.
Er kunnen problemen ontstaan op het moment dat u als ondernemer niet zelf in staat bent om te handelen.
Of gewoon omdat het u niet uitkomt. Voorkomen moet worden dat uw onderneming stil komt te liggen
als u (tijdelijk) uit de roulatie bent en u daardoor niet of onvoldoende leiding kunt geven.

Levenstestament en uw notaris

Uw notaris is bij uitstek geschikt om u te adviseren over het levenstestament. Hij heeft specialistische
kennis van en ervaring met voornoemde onderwerpen.
Uw notaris zorgt voor registratie van uw levenstestament bij het landelijk
levenstestamentenregister. Artsen, rechters, andere betrokkenen en iedere notaris kunnen hier
nagaan of u een levenstestament heeft. Bij de notaris kunnen zij de inhoud opvragen. Uw privacy is
gewaarborgd en uw levenstestament is altijd terug te vinden.
Doordat u uw levenstestament opmaakt in de vorm van een notariële akte staat onomstotelijk vast dat
u heeft begrepen en gewild hetgeen u heeft vastgelegd in uw levenstestament. Uw notaris ziet hier op
toe. Dit voorkomt heel vervelende discussies op het moment dat er gebruik moet worden gemaakt van
het levenstestament (was er sprake van beïnvloeding of zelfs dwang?).

U kunt het levenstestament op ieder moment herroepen of wijzigen door een nieuwe notariële akte.

Het ene levenstestament is het andere niet
Het levenstestament is niet in de wet geregeld. Het ene levenstestament is namelijk het andere niet. Alles valt
en staat met de expertise van de door u geraadpleegde notaris. Om er zeker van te zijn dat er bepaalde
kwaliteitsnormen in acht worden genomen, heeft de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN)
een protocol voor de aangesloten notarissen ontwikkeld. De EPN is een vereniging van notarissen die zich
met estate planning (waartoe ook het levenstestament behoort) bezighouden.
Notaris mr R.M. Dom is een gecertificeerd lid van de EPN.

Kijk ook bij onze brochures.
Heeft u vragen, neem dan contact met ons op of stuur een e-mail via de contactpagina.

Openingstijden

Voor informatie en/of een prijsopgave, kunt u contact met ons opnemen.
Onze openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

Of via ons Contactformulier

  

Ons adres

Zwartelaan 28
2271 BR Voorburg

070-387 06 02
info@notariskantoordom.nl