Verplichte controles door de notaris.

Clientenonderzoek.
In verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is de notaris verplicht om extra controles uit te voeren ten aanzien van de personen die op het notariskantoor komen en de door hen gewenste transacties.
De notaris moet uw identiteit vaststellen. Dat doet hij aan de hand van uw geldig legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs zijn. Als u bij ons op kantoor komt, moet u uw legitimatiebewijs altijd kunnen tonen. Bovendien moet u uw legitimatiebewijs laten zien als u een akte komt ondertekenen.
Het legitimatiebewijs moeten wij controleren op echtheid. Wij maken hierbij gebruik van een WID-scanner. Meer informatie over de WID scanner vindt u onderaan.

Meldingsplicht
Tevens is de notaris verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. Deze meldingsplicht geldt ook als het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd.
Verder mogen notarissen op basis van eigen beroepsregels geen contante bedragen aannemen van meer dan 2.500 euro. Wanneer er toch meer dan genoemd bedrag in contanten wordt betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen, moet de notaris dit melden. Dit zal het geval zijn als de cliënt de contanten op een rekening van de notaris stort. (Een storting in contanten op de rekening van de notaris wordt aangemerkt als een betaling in contanten)  Lees ook de brochure cliëntenonderzoek en meldingsplicht.


Meer informatie over de WID scanner.

Bij het vaststellen van de identiteit van de persoon / personen die op mijn kantoor verschijnen, moet ik uw legitimatiebewijs controleren op echtheid, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.
Het kantoor maakt hierbij gebruik van een wettelijk identiteitsdocument-scanner (‘WID-scanner’), zijnde een middel waarmee een wettelijk identiteitsdocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (‘WID’) kan worden gecontroleerd op echtheid.
Deze WID-scanner voldoet aan de algemene eis volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien u weigert uw legitimatiebewijs te laten scannen, dan kan ik niet voldoen aan de voor mij, notaris, geldende verplichting volgens artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht (‘WID’). Aangezien ik mij moet houden aan de voor mij, notaris, geldende wet- en regelgeving, mag ik uw akte(n) dan niet passeren of uw document(en) niet legaliseren, daar ik anders handel in strijd met een bij of krachtens de Wet op het Notarisambt (Wna) gegeven bepaling.

Openingstijden

Voor informatie en/of een prijsopgave, kunt u contact met ons opnemen.
Onze openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

Of via ons Contactformulier

  

Ons adres

Zwartelaan 28
2271 BR Voorburg

070-387 06 02
info@notariskantoordom.nl